‘ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲ್ಲ, ಬಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ’
ಉದಯವಾಣಿ 7-5-2019 , ಪುಟ 7

‘ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲ್ಲ, ಬಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ’

ಉದಯವಾಣಿ 7-5-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply