ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಉದಯವಾಣಿ 22-6-2019 , ಪುಟ 9

ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 22-6-2019 , ಪುಟ 9

Leave a Reply