ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ : ಬಿ ಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 08-06-2015, ಪುಟ 12

ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ : ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 08-06-2015, ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 08-06-2015, ಪುಟ 12

Leave a Reply