ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾದರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ
ವಿಜಯವಾಣಿ 13-9-2019 , ಪುಟ 1

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾದರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 13-9-2019 , ಪುಟ 1
ವಿಜಯವಾಣಿ 13-9-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply