ಸರಕಾರ ಬೀಳಿಸಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 30-5-2019 , ಪುಟ 4

ಸರಕಾರ ಬೀಳಿಸಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 30-5-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply