ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನವಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 11-9-2019 , ಪುಟ 8

ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನವಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 11-9-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply