ಸಂಚಾರಿ ಅರೋಗ್ಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅಆಗ್ರಹ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-1-2017 , ಪುಟ 6

ಸಂಚಾರಿ ಅರೋಗ್ಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅಆಗ್ರಹ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-1-2017 , ಪುಟ 6
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-1-2017 , ಪುಟ 6

Leave a Reply