ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ 10ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 29-07-2014, ಪುಟ 4

ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ 10ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ

ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 29-07-2014, ಪುಟ 4
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 29-07-2014, ಪುಟ 4

Leave a Reply