ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲೂ ಜಿಂದಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 15-6-2019 , ಪುಟ 7

ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲೂ ಜಿಂದಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 15-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply