ಸಮರ್ಥ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ , ಹಲವರು  ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು
ಉದಯವಾಣಿ 17-05-2017, ಪುಟ 7-2

ಸಮರ್ಥ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ , ಹಲವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು

ಉದಯವಾಣಿ 17-05-2017, ಪುಟ 7-2

Leave a Reply