ಸಾಲಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2017 , ಪುಟ 8

ಸಾಲಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply