‘ಸಾಲ ಮುಕ್ತರಾಗದೇ ರೈತರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ’
ಉದಯವಾಣಿ 21-12-2016 , ಪುಟ 2 1

‘ಸಾಲ ಮುಕ್ತರಾಗದೇ ರೈತರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ’

ಉದಯವಾಣಿ 21-12-2016 , ಪುಟ 2 1
ಉದಯವಾಣಿ 21-12-2016 , ಪುಟ 2 1

Leave a Reply