ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 25ನೇ ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ವಿಜಯವಾಣಿ, 07-05-2018, ಪುಟ 10

ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 25ನೇ ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ, 07-05-2018, ಪುಟ 10

Leave a Reply