‘ಸಾಲ ಮನ್ನಾ; ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಸಿ.ಎಂ ಗೆ ಸೇರಲಿ’
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-5-2017 , ಪುಟ 5

‘ಸಾಲ ಮನ್ನಾ; ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಸಿ.ಎಂ ಗೆ ಸೇರಲಿ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 12-5-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply