ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಗೂ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಗೂ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

Leave a Reply