ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರಿಮಳಾ ನಾಗಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 17-3-2017 , ಪುಟ 6 2

ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರಿಮಳಾ ನಾಗಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 17-3-2017 , ಪುಟ 6 2

Leave a Reply