ಸದನದಲ್ಲೂ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಧರಣಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2013, ಪುಟ 1
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2013, ಪುಟ 11