ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆಗ್ರಹ…
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-1-2019 , ಪುಟ 2

ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆಗ್ರಹ…

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-1-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply