ಸಚಿವರುಗಳಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಸಿಎಂ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 22-8-2019 , ಪುಟ 12

ಸಚಿವರುಗಳಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಸಿಎಂ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 22-8-2019 , ಪುಟ 12

Leave a Reply