ಸಚಿವ  ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಯಯ ಕರ್ನಾಟಕ 13-9-2014, ಪುಟ 2

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಯಯ ಕರ್ನಾಟಕ 13-9-2014,  ಪುಟ 2
ವಿಯಯ ಕರ್ನಾಟಕ 13-9-2014, ಪುಟ 2

Leave a Reply