‘ಸಚಿವ, ಶಾಸಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ’
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 24-11-2012, ಪುಟ 12

‘ಸಚಿವ, ಶಾಸಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ’

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 24-11-2012, ಪುಟ 12

Leave a Reply