‘ಸಬೂಬು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’ : ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಾಕೀತು!
ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 17-11-2014, , ಪುಟ 1

‘ಸಬೂಬು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’ : ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಾಕೀತು!

ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 17-11-2014, , ಪುಟ 1
ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 17-11-2014, , ಪುಟ 1

Leave a Reply