ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 6-78-2017 , ಪುಟ 8

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 6-78-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply