ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರ ; ಸಿಎಂ ಗೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 3-8-2018 , ಪುಟ 7

ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರ ; ಸಿಎಂ ಗೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 3-8-2018 , ಪುಟ 7

Leave a Reply