ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-5-2017 , ಪುಟ 4

ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-5-2017 , ಪುಟ 4

Leave a Reply