ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 2-8-2019 , ಪುಟ 7

ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 2-8-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply