5 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 07-07-2014, ಪುಟ 7

5 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 07-07-2014, ಪುಟ 7
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 07-07-2014, ಪುಟ 7

Leave a Reply