ರೂಪಾ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಶರತ್ ಹತ್ಯೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-7-2017 , ಪುಟ 5

ರೂಪಾ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಶರತ್ ಹತ್ಯೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-7-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply