ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ಬದಲು ಸಾಂತ್ವನ ಪಾತ್ರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 8-5-2019 , ಪುಟ 7

ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ಬದಲು ಸಾಂತ್ವನ ಪಾತ್ರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 8-5-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply