ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-9-2019 , ಪುಟ 6

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-9-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply