ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-6-2017 , ಪುಟ 5

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ: ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-6-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply