ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ
ಉದಯವಾಣಿ 17-1-2018 , ಪುಟ 2 3

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ

ಉದಯವಾಣಿ 17-1-2018 , ಪುಟ 2 3

Leave a Reply