ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಉದಯವಾಣಿ 9-12-2017 , ಪುಟ 2 1

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 9-12-2017 , ಪುಟ 2 1

Leave a Reply