ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಪಟ್ಟದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ವರಿಷ್ಠರದ್ದು
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-03-2016 , ಪುಟ 7

ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಪಟ್ಟದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ವರಿಷ್ಠರದ್ದು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-03-2016 ,  ಪುಟ  7
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-03-2016 , ಪುಟ 7

Leave a Reply