ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ: ಯಡ್ಡಿ
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 05-05-2014, ಪುಟ 4

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ: ಯಡ್ಡಿ

ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 05-05-2014, ಪುಟ 4
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 05-05-2014, ಪುಟ 4

Leave a Reply