ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಒದಗಿಸಲು ಕಟಿಬದ್ಧ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 16-8-2019 , ಪುಟ 1

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಒದಗಿಸಲು ಕಟಿಬದ್ಧ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 16-8-2019 , ಪುಟ 1
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 16-8-2019 , ಪುಟ 10

Leave a Reply