ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಢಮಾರ್: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 27-10-2018 , ಪುಟ 4