ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ
ಸಂಜೆವಾಣಿ 27-2-2017 , ಪುಟ 4

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 27-2-2017 , ಪುಟ 4

Leave a Reply