ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ  ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 7-4-2016 , ಪುಟ 4

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 7-4-2016 , ಪುಟ  4
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 7-4-2016 , ಪುಟ 4

Leave a Reply