ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಅಲೆ, ಮೋದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ , ಪುಟ 2