ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಗೋಶಾಲೆ, ಜಾನುವಾರು ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿರು ಬರುತ್ತದೆ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 11-11-2012, ಪುಟ 7

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಗೋಶಾಲೆ, ಜಾನುವಾರು ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿರು ಬರುತ್ತದೆ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 12-11-2012, ಪುಟ 7

Leave a Reply