ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವ: ಗುರಿ ಬಿಎಸ್ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 14-1-2019 , ಪುಟ 7

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವ: ಗುರಿ ಬಿಎಸ್ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 14-1-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply