ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ’ಸರ್ವಜ್ಞರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು’ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ