ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ
ಉದಯವಾಣಿ 24-1-2018 , ಪುಟ 2 3

ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಉದಯವಾಣಿ 24-1-2018 , ಪುಟ 2 3

Leave a Reply