ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 5-1-2016 ಪುಟ 1
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 5-1-2016 ಪುಟ 1
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 5-1-2016 ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 5-1-2016 ಪುಟ 4