ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆಕ್ರೋಶ
ಸುವರ್ಣಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-7-2016 , ಪುಟ 11

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆಕ್ರೋಶ

ಸುವರ್ಣಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್  ಕರ್ನಾಟಕ 18-7-2016 , ಪುಟ 11
ಸುವರ್ಣಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-7-2016 , ಪುಟ 11

Leave a Reply