ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-01-2016 , ಪುಟ 7

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-01-2016 ,  ಪುಟ  7
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-01-2016 , ಪುಟ 7

Leave a Reply