ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 16-5-2019 , ಪುಟ 6

ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 16-5-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply