ರೈತರು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ : ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8

ರೈತರು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ  02-09-2015, ಪುಟ 8
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8

Leave a Reply