ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಂಜೆವಾಣಿ 9-3-2017 , ಪುಟ 8

ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 9-3-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply